facebook-domain-verification=cqaiailr7ed9vr6z9p0hnbhs8omytv

Polityka prywatności

Administrator:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej www.BrowarWiatr.pl jest Spółka działająca pod firmą: Hotele Grupa Wiatr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Uniejowie, adres rejestrowy i adres do doręczeń: ul. Bł. Bogumiła 32; 99 – 210 Uniejów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688843, NIP 8281413062, REGON 101620322.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod następującymi danymi teleadresowymi: Polska, Uniejów (99 – 210 Uniejów) ul. Bł. Bogumiła 32. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki, która udostępnia dodatkowo adres email rodo@browarwiatr.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Administrator oświadcza, iż powierzone mu dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, a ponadto przetwarzane zgodnie z prawem, proporcjonalne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, a przy tym przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera postanowienia będące przejawem realizacji przez Administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO.

Administrator zapewnia przy tym, iż wdrożył odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z witryny internetowej zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobowych podmiotom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach informatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

Cele przetwarzania:

Twoje dane przetwarzane są przez Administratora we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem witryny internetowej i świadczeniem usług w niej oferowanych.

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z dostarczanych za jego pośrednictwem usług, zostaniesz poproszony o podanie Administratorowi Twoich danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika podawane Administratorowi podczas rejestracji Konta Użytkownika przetwarzane są w celu umożliwienia Użytkownikowi rejestracji Konta, a następnie w celu jego prowadzenia i utrzymywania przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania dla świadczenia nieodpłatnej usługi prowadzenia i utrzymywania Konta, jak również prawnie uzasadniony interes Administratora w przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika podawane Administratorowi podczas dokonywania rezerwacji Produktów dostępnych w witrynie internetowej przetwarzane są w celu ich rezerwacji przez Administratora, tj. w celu zawarcia umowy sprzedaży zarezerwowanych Produktów z Użytkownikiem i przygotowania ich do odbioru przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu wykonania umowy przez Administratora.

W przypadku wystawienia Użytkownikowi faktury VAT lub innego dokumentu księgowego zawierającego dane osobowe Użytkownika, podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

W przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy zawartej z Użytkownikiem w postępowaniu sądowym lub pozasądowym, podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora w tym celu będzie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora.

Dane osobowe Użytkownika podawane Administratorowi w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z odstąpieniem od umowy, tj. przede wszystkim w celu zwrotu Użytkownikowi zapłaconej ceny w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora w tym celu będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Administrator informuje, że stosowane przezeń technologie wykorzystują tzw. pliki Cookies (ciasteczka), tj. dane gromadzone w formie plików zamieszczanych na urządzeniu używanym przez Użytkownika celem korzystania z witryny internetowej. Stosowane metody składowania i odczytu Cookies nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia używanego przez Użytkownika.

Cookies służą ułatwieniu sprawnego dostępu do witryny internetowej, w tym przyśpieszeniu świadczenia usług w ramach tej witryny, zbieraniu danych statystycznych, prowadzeniu działań marketingowych. Użytkownik może w dowolnym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia swoich urządzeń i stosowanych przez siebie przeglądarek w zakresie plików Cookies.

Ograniczenie zapisu bądź dostępu do Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji witryny internetowej, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Dane osobowe pobierane od Użytkownika w związku z korzystaniem plików Cookies przez witrynę internetową przetwarzane są w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania ze wszystkich jej funkcjonalności. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora w tym celu będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Użytkownika zgoda na korzystanie z plików Cookies przez witrynę internetową.

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub profilowania, Administrator przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach oraz celu profilowania.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim w zakresie, w jakim będzie to konieczne do należytego wykonania przez Administratora umowy zawartej z Użytkownikiem. W szczególności dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane w tym celu: Spółkom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem, spółce świadczącej usługi zarządzania, pośrednikowi płatności,firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, firmom świadczącym usługi obsługi księgowej,  transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki, kancelariom prawniczym, doradcom podatkowym.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane przez Administratora do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

Podanie Twoich danych osobowych  jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez nich wykonanie umowy może okazać się niemożliwe lub utrudnione.

Administrator każdorazowo będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników nie dłużej niż jest to konieczne lub ustawowo dozwolone.

Dane osobowe Użytkownika podane Administratorowi w celu rejestracji i prowadzenia Konta, przetwarzane będą przez Administratora do czasu usunięcia Konta przez Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika podane Administratorowi w celu zawarcia umowy będą przez Administratora do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który wynosi co do zasady 6 lat licząc od końca roku, w którym umowa została wykonana (w przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami 2 lata licząc od końca roku, w którym umowa została wykonana) lub do końca okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej, który wynosi co do zasady 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku – w zależności od tego, który z ww. okresów skończy się później.

Każdorazowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych, jak w przypadku plików Cookies, z których korzysta witryna internetowa, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia przez Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na jej podstawie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać poprzez przesłanie Administratorowi oświadczenia oznajmującego taką wolę np. w formie wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu otrzymania powyższego oświadczenia przez Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika dokonanego przez Administratora przed jej cofnięciem – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Użytkownik ma prawo otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. uzyskania informacji o: celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika lub o kryteriach ustalania tego okresu, prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Użytkownik ma prawo sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Użytkownik może tego dokonać poprzez złożenie wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienie (jeżeli są niekompletne) – podstawa prawna: art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących go danych.

Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

 1. dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli jego podstawę stanowi uzasadniony interes prawny Administratora;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może nadal przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator – podstawa prawna: art. 17 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania;c) gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając jego dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu zawarcia umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO), Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, o ile jest to technicznie możliwe – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, a Administrator nie będzie posiadał innej uzasadnionej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń, Administrator usunie dane osobowe Użytkownika wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw – podstawa prawna: art. 21 RODO.

W przypadku uznania przez Użytkownika, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Użytkownikowi na mocy RODO zostały naruszone, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa – podstawa prawna: art. 77 RODO.

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień Użytkownik wystąpi do Administratora z żądaniem, to spełnienie lub odmowa spełnienia żądania nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Użytkownik nie będzie w stanie spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca, zostanie ono spełnione w ciągu kolejnych dwóch miesięcy po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o konieczności przedłużenia tego terminu.

Nadto, Użytkownik ma prawo zgłaszania Administratorowi skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Użytkownikowi uprawnień.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest każdorazowo dobrowolne, acz niezbędne do założenia i obsługi Konta, dokonania rezerwacji i zawarcia umowy sprzedaży towaru z Administratorem, złożenia reklamacji czy też złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsekwencją niepodania danych przez Użytkownika będzie brak możliwości podjęcia kontaktu z Administratorem i ewentualnego zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora.

W razie konieczności uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności lub konieczności zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa bądź warunkami technologicznymi funkcjonowania witryny, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. O wszystkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy będą informowani na witrynie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Czy masz ukończone 18 lat?
Are you the age of 18?

NIE / NO TAK / YES
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu