facebook-domain-verification=cqaiailr7ed9vr6z9p0hnbhs8omytv

REGULAMIN Hotelu*** Browar Wiatr

W celu zapewnienia Państwu najwyższego standardu usług, spokojnego, komfortowego i bezpiecznego pobytu zwracamy się z prośbą o zapoznanie z Regulaminem Hotelu*** Browar Wiatr w Uniejowie oraz prosimy o jego przestrzeganie.

Informacje Ogólne:

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Hotel*** Browar Wiatr w Uniejowie, zwanego dalej Hotelem, jak również przebywania na terenie Hotelu oraz wzajemne prawa i obowiązki Hotelu i Gościa oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując powyższych czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu. Zwłaszcza rozpoczęcie pobytu w Hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez Gościa bez żadnych zastrzeżeń.

2. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej Browaru Wiatr: (https://browarwiatr.pl).

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości i osoby przebywające na terenie Hotelu.

4. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.

5. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15.00 w dniu rozpoczęcia najmu pokoju i trwa do godziny 12.00 dnia następnego.

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub ponad okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

7. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12.00, bez podania takiej informacji, jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 – program komputerowy recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

9. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.

10. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.

11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowaniem tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji Hotelu.

12. Hotel akceptuje pobyty Gości ze zwierzętami. Opłata naliczana jest według cennika dostępnego na recepcji oraz podlega Regulaminowi Przyjmowania Zwierząt w Hotelu Uniejów dostępnym na recepcji Hotelu Uniejów. Opłata wynosi 59 zł i jest naliczana za każdą dobę pobytu Gościa z pupilem.

13. Korzystanie z parkingu hotelu określa Regulamin Parkingu Hotelu Uniejów. Parking jest niestrzeżony i monitorowany.

14. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokojnego pobytu innych osób.

15. W związku ze świadczoną odpłatnie usługą hotelarską, stosownie do oferty Hotelu i zawartej z Gościem umowy, Hotel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Gościowi:
-komfortu i bezpieczeństwa pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
-warunków sprzyjających wypoczynkowi i odprężeniu,
-profesjonalnej i uprzejmej obsługi,
-oraz na życzenie Gościa sprzątania pokoju.

16. Ponadto, na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
-udzielanie informacji związanych z ofertą Hotelu oraz miasta, jego atrakcjami bieżącymi oraz planowanymi wydarzeniami kulturalnymi,
-budzenie o wyznaczonej godzinie,
-przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu,

17. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

Reklamacje:

1. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

2. Warunki anulacji rezerwacji/pakietu, znajdują się wraz z potwierdzeniem rezerwacji.

3. W przypadku życzenia Gościa skrócenia pobytu przekraczającego jedną dobę w czasie trwania pobytu, cena za świadczone usługi hotelarskie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, stosownie do aktualnego cennika, o ile Gość poinformuje Hotel o życzeniu skrócenia pobytu i opuści pokój przed godziną 12.00 dnia, w którym chciałby opuścić Hotel.

Warunki potwierdzenia oraz anulowania rezerwacji:

1. W przypadku rezerwacji niegwarantowanej Hotel ma prawo do jej anulowania bez zgody Gościa po godz. 10.00 w dniu planowego przyjazdu, lub wcześniej, z powodu ilości dokonanych rezerwacji gwarantowanych. Gość powinien upewnić się telefonicznie w dniu przyjazdu czy jego rezerwacja niegwarantowana jest aktualna.

2. W przypadku anulacji rezerwacji gwarantowanej, na którą wpłacono zaliczkę, do 3 dni przed planowanym przyjazdem, Hotel ma obowiązek zwrócić Gościowi wpłaconą kwotę w terminie 7 dni. Anulacja dokonana po tym czasie skutkuje utratą wpłaconej zaliczki.

3. Rezerwacja indywidualna ma status gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości równowartości pierwszej doby Hotelowej obejmującej sumę pokoi lub całości ceny (100%), w ciągu 3 dni od momentu założenia rezerwacji z zachowaniem gwarancji terminu na 3 dni przed przyjazdem gościa. Brak zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji.

Dane osobowe:

W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

1. Najmujący pokój Gość Hotelu zobowiązany jest przy meldowaniu w Hotelu do okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2. Hotel zastrzega sobie prawo do dokonywania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobierania depozytu gotówkowego w wysokości całości należności za pobyt.

3. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych operatora. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

Pokój hotelowy:

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń i instalacji Hotelu wyrządzone zachowaniem Jego lub odwiedzających go osób oraz jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości jak również do poniesienia kosztów utraconych korzyści Hotelu związane z wyłączeniem pomieszczenia wymagającego, z przyczyn leżących po stronie Gościa, napraw lub remontu.

2. Gość zobowiązany jest do używania pokoju hotelowego oraz sprzętów znajdujących się w nim oraz innych sprzętów Hotelu zgodnie z ich przeznaczeniem. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien upewnić się, że drzwi wejściowe są zamknięte oraz ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, inne urządzenia elektryczne i elektroniczne, zgasić światło oraz zakręcić krany.

3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, a także o uszkodzeniu lub utracie rzeczy przez niego do Recepcji Hotelu.

4. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany po upewnieniu się co do osoby właściciela. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych oraz ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażeniem, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

7. Złamanie zakazu palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju (1.000 zł), ewentualnego przyjazdu straży pożarnej (2.000 zł) oraz pokrycie zaistniałych szkód podczas akcji strażackiej.

8. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych niesprawnych technicznie, bez odpowiedniego atestu, a ponadto urządzeń elektrycznych o mocy ponad 1,5kW.

9. Na terenie Hotelu i wokół obiektu, z wyłączeniem pokoi, można spożywać alkohol zakupiony wyłącznie w Restauracji. Opłata za spożywanie własnego alkoholu na terenie Hotelu wynosi 90 zł brutto za każdą otwartą butelkę, przy czym zostanie ona naliczona automatycznie przy każdorazowym niedotrzymaniu warunków regulaminu.

10. W strefach ogólnodostępnych zezwala się na spożywanie posiłków pochodzących jedynie z Restauracji Browar Wiar. Spożywanie posiłków innego pochodzenia dozwolone jest jedynie w pokojach hotelowych oraz na tarasach należących do pokoi.

Ustalenia końcowe:

1. Przez cały czas pobytu w Hotelu dzieci poniżej 18 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.

3. Pobyt wraz ze śniadaniami dla dzieci reguluje każdorazowo oferta noclegowa oraz pakietowa dostępna w recepcji hotelu.

4. Istnieje również możliwość odpłatnego dostawienia łóżeczka niemowlęcego do pokoju w ramach limitu łóżeczek, którymi Hotel dysponuje. Jego koszt wynosi 49 zł i jest to jednorazowa opłata naliczana w trakcie pobytu.

5. W przypadku naruszenia przez Gościa Regulaminu Hotelu, Hotel ma prawo na mocy jednostronnego oświadczenia woli umowę rozwiązać przed upływem czasu na jaki została zawarta. Gość obowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.

6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi reakcję, jeśli będzie ona uzasadniona.

7. W Recepcji dostępny jest Sklepik, w którym można nabyć dodatkowe produkty higieniczne oraz użytkowe wg cennika.

8. Przy pobytach powyżej jednej doby, obowiązuje opłata uzdrowiskowa 4PLN/dobę/osobę i jest płatna gotówką bezpośrednio w recepcji hotelu. Opłata upoważnia do 20% rabatu na bilety wstępu w Kompleksie termalno-basenowym Termy Uniejów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z oferty i usług Hotelu*** Browar Wiatr w Uniejowie jest Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Uniejowie ul. Bł. Bogumiła 32 (99-210 Uniejów) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000688843 posiadającej NIP 8281413062; REGON: 101620322.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody.

3. Odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie udzielonej zgody, będą osoby zatrudnione w Spółce Hotele Grupa Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z potrzebami marketingowymi Spółki.

4. Twoje dane osobowe nie będą powierzone innym podmiotom.

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji lub wycofania zgody.

7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych pobyt na terenie hoteli spółki Grupa Hotele Wiatr będzie niemożliwy.

10. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Spółki Grupa Hotele Wiatr na rzecz potrzeb pobytowo-meldunkowych.

11. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych osobowych w Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa za pośrednictwem poczty e-mail na adres rodo@browarwiatr.pl

Czy masz ukończone 18 lat?
Are you the age of 18?

NIE / NO TAK / YES
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu