facebook-domain-verification=cqaiailr7ed9vr6z9p0hnbhs8omytv

Regulamin sklepu internetowego

Witryna internetowa dostępna pod adresem: www.BrowarWiatr  (dalej: witryna) administrowana jest przez Spółkę działającą pod firmą: Hotele Grupa Wiatr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Uniejowie (dalej również: Browar Wiatr
w Uniejowie
), adres rejestrowy i adres do doręczeń: ul. Bł. Bogumiła 32; 99 – 210 Uniejów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688843, NIP 8281413062, REGON 101620322,
która to Spółka posiada między innymi wydane przez uprawniony organ ważne i aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A – w tym piwa –, B i C w punkcie sprzedaży detalicznej usytuowanym
w lokalu gastronomicznym – Browar Wiatr, mieszczącym się w Uniejowie przy ul. Dąbskiej 49, które to napoje alkoholowe przeznaczone są do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Niniejszy Regulamin ustanawia normy regulujące sposób działania witryny internetowej oraz świadczonych za jej pośrednictwem, drogą elektroniczną usług w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

Dostęp do aktualnej i integralnej treści Regulaminu jest zapewniony pod adresem: www.BrowarWiatr.pl. Kontakt z Browarem Wiatr w Uniejowie: Polska, Uniejów (99 – 210 Uniejów) ul. Dąbska 49.

Przedstawiane w witrynie internetowej ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe,
nie stanowią oferty.

Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Browar Wiatr w Uniejowie oświadcza, że umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Browarem Wiatr w Uniejowie jako Sprzedawcą,
a Użytkownikiem, jako Kupującym, zawierana jest w chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, o czym Kupujący jest informowany za pośrednictwem przesyłanej mu wiadomości
e – mail. Miejscem wykonania umowy jest wyłącznie punkt sprzedaży detalicznej usytuowany
w lokalu gastronomicznym – Browar Wiatr, mieszczącym się w Uniejowie przy ul. Dąbskiej 49.

Rozdział 1

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Browar Wiatr w Uniejowie – spółka działająca pod firmą: Hotele Grupa Wiatr Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Uniejowie
  , adres rejestrowy i adres do doręczeń: ul. Bł. Bogumiła 32; 99 – 210 Uniejów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688843, NIP 8281413062, REGON 101620322, administrator witryny, świadczący usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.BrowarWiatr.pl podmiot posiadający wydane przez uprawniony organ ważne i aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A – w tym piwa – w punkcie sprzedaży detalicznej usytuowanym w lokalu gastronomicznym –  Browar Wiatr, mieszczącym się w Uniejowie przy ul. Dąbskiej 49,  które to napoje alkoholowe przeznaczone są do spożycia poza miejscem sprzedaży, lub – w zależności od kontekstu – budynek Browaru Wiatr usytuowany w Uniejowie przy ul. Dąbskiej 49, w którym mieści się punkt sprzedaży detalicznej z przeznaczeniem na wynos.
 2. Konsument – Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: KC), tj. będący osobą fizyczną dokonującą
  z Browarem Wiatr w Uniejowie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Browar Wiatr w Uniejowie pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone (hasłem) konto internetowe będące zbiorem zasobów obejmujących
  w szczególności udostępnione przez Użytkownika dane oraz informacje o jego działaniach podejmowanych w ramach witryny internetowej. Użytkownik nie jest upoważniony do udostępniania Konta osobom trzecim.
 4. Produkty –  produkowane przez Browar Wiatr w Uniejowie rzeczy ruchome w szczególności w postaci butelkowanych wyrobów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa.
 5. Rejestracja – proces zakończony założeniem Konta.
 6. Regulamin – niniejszy dokument.
 7. Rezerwacja – usługa świadczona przez Browar Wiatr w Uniejowie polegająca na umożliwieniu dokonania przez Użytkownika rezerwacji konkretnego Produktu lub Produktów celem ich ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach ustalonych podczas Rezerwacji. Założenie Rezerwacji jest tożsame ze złożeniem Browarowi Wiatr w Uniejowie przez Użytkownika, jako Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Rezerwacji.
 8. Sklep – prowadzony przez Browar Wiatr w Uniejowie stacjonarny punkt sprzedaży mieszczący się w Uniejowie przy ul. Dąbskiej 49 objęty ważnym i aktualnym zezwoleniem wydanym przez uprawniony organ na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A – w tym piwa –, B i C przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji lub skorzystała z usług świadczonych przez witrynę internetową.
 10. Witryna internetowa – prowadzona w sieci www w języku polskim strona internetowa, przeznaczona między innymi do dokonywania Rezerwacji Produktów, w ramach której świadczone są także inne usługi, dostępna pod adresem: www.BrowarWiatr.pl

Rozdział 2

 1. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór norm regulujących warunki i sposób korzystania przez Użytkowników z witryny internetowej.
 2. Do prawidłowego korzystania z witryny internetowej, a w związku z tym do skutecznego dokonania rezerwacji, konieczne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych i prawidłowe uzupełnienie formularzy elektronicznych z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej drogą elektroniczną polegają przede wszystkim na obsłudze procesu Rezerwacji, przy czym każdy proces Rezerwacji traktowany jest odrębnie, co oznacza, że stanowi samodzielną usługę świadczoną
  z inicjatywny i na rzecz konkretnego Użytkownika.
 4. Przystąpienie przez Użytkownika do czynności faktycznych warunkujących możliwość skorzystania z usług świadczonych w ramach witryny internetowej, zobowiązuje go do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich relewantnych w tym zakresie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zakazuje się korzystania z witryny, niezgodnie z obowiązującym prawem oraz niezgodnie
  z Regulaminem, a w szczególności: podszywania się pod dane innej osoby, korzystania z instrumentów płatniczych innej osoby, naruszania praw Browaru Wiatr w Uniejowie lub osób trzecich, jak również dostarczania treści niezgodnych z dobrymi obyczajami lub
  z obowiązującym prawem.

Rozdział 3

 1. Rejestracja Konta Użytkownika przebiega w następujących etapach:
  a) Użytkownik podaje adresu email, na który ma zostać założone konto,
  b)system wysyła wiadomość z linkiem aktywacyjny, na wskazany adres, 
  c) po aktywacji Użytkownik może uzupełnić swoje dane w panelu klienta.
 2. Rejestracja jest całkowicie dobrowolna, aczkolwiek niezbędna dla możliwości otrzymywania usług świadczonych poprzez witrynę internetową.
 3. Umowa o świadczenie usługi nieodpłatnego prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony, przy czym każdy Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać dezaktywowania Konta, co oznaczać będzie rozwiązanie umowy o jego prowadzenie.

Rozdział 4

 1. Rezerwacje przyjmowane są poprzez witrynę prezentującą informacje handlowe o Produktach Browaru Wiatr w Uniejowie. Informacja o Produktach przedstawiona w witrynie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC. Udostępnione treści stanowią jedynie informację o Produktach możliwych do nabycia w Browarze Wiatr w Uniejowie po złożeniu Rezerwacji przez Użytkownika. Miejscem wykonania umów i wydawania Produktów jest wyłącznie punkt sprzedaży detalicznej usytuowany w lokalu gastronomicznym – Browar Wiatr, mieszczącym się w Uniejowie przy ul. Dąbskiej 49.
 2. Internetowy dział sprzedaży obsługuje zamówienia w dni robocze w godzinach 10:00 – 16:00. Zapytania poza godzinami pracy działu będą rozpatrywane w następny dzień roboczy
 3. Dodanie Produktu do koszyka i dokończenie procesu Rezerwacji jest równoznaczne z Rezerwacją Produktu umożliwiającą jego nabycie wyłącznie w Browarze Browar Wiatr, mieszczącym się w Uniejowie przy ul. Dąbskiej 49.
 4. Kupujący kończąc proces rezerwacji potwierdza, że jest świadomy, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Przeprowadzając procedurę Rezerwacji, Użytkownik powinien wybrać:
  a) rodzaj Produktów objętych daną Rezerwacją,
  b) ilość Produktów objętych daną Rezerwacją,
  c) preferowany sposób odbioru, tj. bezpośredni lub za pośrednictwem umocowanego posłańca – kuriera;
  d) preferowany sposób płatności, przy czym w przypadku odbioru Produktów przy pomocy kuriera – płatność odbywa się przelewem bankowym za pośrednictwem platformy płatności Przelewy24 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 92 1020 4580 0000 1102 0156 0671 z podaniem następujących danych– numer Rezerwacji oraz imię i nazwisko Użytkownika. Datą Rezerwacji jest data wpływu środków na rachunek Sklepu.
 6. Witryna internetowa jest skierowana wyłącznie dla osób pełnoletnich, a Rezerwacja może być dokonywana wyłącznie przez Użytkowników, którzy złożyli oświadczenie o swojej pełnoletności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Oświadczenie zawarte jest w formularzu Rezerwacji.
 7. Przesłanką przystąpienia przez Browar Wiatr w Uniejowie do realizacji usługi Rezerwacji jest poprawne wypełnienie i zatwierdzenie przez Użytkownika formularza Rezerwacji.
 8. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzyma e-mail potwierdzający złożenie Rezerwacji wraz ze szczegółami jej dotyczącymi.
 9. Umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, zawierana jest w chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, o czym Kupujący jest informowany za pośrednictwem przesyłanej mu wiadomości e – mail. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkty są dostępne w magazynie.
 10. W przypadku braku dostępności zamówionych Produktów, Kupujący informowany jest mailowo lub telefonicznie o terminie dostępności danego Produktu i przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Kupujący może zdecydować o:
  • Odłożeniu terminu realizacji zamówienia w oczekiwaniu na dostępność wszystkich Produktów,
  • Realizacji zamówienia etapami, w zależności od dostępności Produktów,
  • Anulacji części zamówienia,
  • Anulacji całości zamówienia.
 11. W przypadku Rezerwacji Produktów w większych ilościach Sprzedający zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji umowy od wpłaty zaliczki przez Kupującego, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego e-mailem, bądź telefonicznie.
 12. W związku z ograniczoną liczba Produktów objętych sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażą, Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 13. Odbiór Produktów objętych Rezerwacją następuje tylko i wyłącznie w lokalu gastronomicznym – Browar Wiatr w Uniejowie, mieszczącym się w Uniejowie przy ul. Dąbskiej 49, w dniach i godzinach funkcjonowania podawanych na witrynie.
 14. Browar Wiatr w Uniejowie dokłada wszelkich starań, aby Rezerwacje realizować w terminie do 4 dni roboczych. Gdyby z jakichkolwiek powodów realizacja danej Rezerwacji miała się opóźnić, Browar Wiatr w Uniejowie niezwłocznie zawiadamia o tym Użytkownika na wskazany przez niego numer telefonu lub e-mail.
 15. Browar Wiatr w Uniejowie dokłada wszelkich starań, aby objęte Rezerwacją Produkty przygotowane do odbioru zostały prawidłowo zapakowane i były wolne od wad.
 16. Browar Wiatr w Uniejowie nie dokonuje wysyłki ani dostawy Produktów objętych Rezerwacją. W przypadku niemożności odbioru osobistego Użytkownik we własnym imieniu i na własną rzecz może zlecić odbiór Produktów objętych Rezerwacją z lokalu gastronomicznego – Browaru Wiatr w Uniejowie osobie trzeciej świadczącej usługi kurierskie (kurierowi). W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji odbioru Produktów przez osobę trzecią, wydanie Produktów objętych Rezerwacją Użytkownikowi następuje w momencie wydania ich przez Browar Wiatr w Uniejowie osobie upoważnionej przez Użytkownika (kurierowi). Prawo własności Produktów objętych Rezerwacją przechodzi na Użytkownika już z chwilą wydania ich przez Browar Wiatr w Uniejowie wyżej wymienionej osobie upoważnionej (kurierowi).
 17. Zaznaczając w formularzu Rezerwacji opcję odbioru Produktów przy pomocy kuriera Użytkownik oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru objętych Rezerwacją Produktów w imieniu i na rzecz Użytkownika.
 18. W przypadku zlecenia odbioru objętych Rezerwacją Produktów kurierowi, koszty związane z usługą kuriera ponosi Użytkownik.
 19. Użytkownik oświadcza, że bez względu na  wybraną opcję odbioru Produktów, Produkty mogą być przekazane wyłącznie osobie trzeźwej, pełnoletniej i nie znajdującej się pod wpływem środków odurzających. Sprzedający jest uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej zarezerwowane Produkty.
 20. Browar Wiatr w Uniejowie zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem w szczególności celem weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika w formularzu Rezerwacji.
 21. Miejscem wykonania umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikiem, a Browarem Wiatr w Uniejowie jest wyłącznie lokal gastronomiczny – Browar Wiatr w Uniejowie.
 22. Browar Wiatr zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oraz prawo anulowania Rezerwacji
  z następujących powodów:
  • wyczerpanie asortymentu, którego Rezerwacja dotyczy,
  • stwierdzenie nieposiadania przez Użytkownika środków pieniężnych wystarczających do nabycia objętych Rezerwacją Produktów, bądź niedokonanie zapłaty za Rezerwację,
  • podane przez Kupującego dane są błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości,
  • Kupujący w przeciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co do których Kupujący odstąpił od umowy (na postawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta),
  • Nastąpiły zdarzenia losowe, których Sprzedający nie mógł przewidzieć, ani zaradzić, w szczególności w wyniku działań atmosferycznych (np.. pożar, paraliż komunikacyjny, powódź), społecznych (np. strajki) czy politycznych.
  • uniemożliwienie lub utrudnienie stwierdzenia pełnoletniości lub trzeźwości osoby, której mają być przekazane Produkty objęte Rezerwacją przez Sprzedawcę lub przedstawiciela firmy kurierskiej.

Rozdział 5

 1. Wszelkie zamieszczane w witrynie internetowej informacje dotyczące cen podawane są w walucie polskiej w ujęciu brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 2. Płatności dokonywane przy osobistym odbiorze Produktów w Browarze Wiatr oraz w przypadku odbioru Produktów przy pomocy kuriera realizowane są:
  • przelewem bankowym za pośrednictwem Przelewy24 lub
   • przedpłatą – przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto 92 1020 4580 0000 1102 0156 0671 z podaniem następujących danych– numer Rezerwacji oraz imię i nazwisko Użytkownika. Datą Rezerwacji jest data wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.
    Sprzedający korzysta z serwisu Przelewy24, który umożliwia szybkie i bezpieczne regulowanie należności za zakupy towarów za pomocą przelewów bankowych oraz kart płatniczych. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
    Kupujący wyraża zgodę na doliczenie do kwoty zamówienia ewentualnych opłat dodatkowych związanych z wybraną przez siebie formą płatności, o wysokości których będzie informowany stosownymi komunikatami na stronie sklepu przed złożeniem Rezerwacji.
    Szczegółowe terminy płatności uzależnione są od sposobu zapłaty i sposobu odbioru wybranych przez Użytkownika Produktów.

Rozdział 6

 1. Wszelkie reklamacje, w tym ilościowe lub jakościowe, dotyczące nabytych Produktów Użytkownik powinien zgłaszać korespondencyjnie na adres: 99-210 Uniejów, ul. Dąbska 49 lub drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej Browaru Wiatr w Uniejowie: sklep@browarwiatr.pl. Możesz wykorzystać do tego Formularz Zwrotu Produktu, który przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przedmiocie otrzymanej reklamacji Browar Wiatr zajmie stanowisko niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia (w przypadku reklamacji wnoszonej pocztą tradycyjną) lub przekazania (w przypadku reklamacji wnoszonej pocztą elektroniczną). Brak odpowiedzi Browaru Wiatr w Uniejowie – po upływie wyżej wskazanego terminu – będzie rozumiane jako uznanie reklamacji.
 3. Jeśli wady Produktów objętych daną reklamacją okażą się istotne, Produkty te mogą zostać – stosownie do żądania podmiotu wnoszącego reklamację – wymienione na nowe (tożsame lub najbardziej zbliżone), ich cena może zostać obniżona albo też nabywca zwróci Produkty za zwrotem ceny.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Produkty objęte daną reklamacją są wolne od wad, reklamacja zostanie załatwiona odmowie.
 5. Browar Wiatr w Uniejowie zastrzega sobie prawo oględzin Produktów, jak i miejsca przechowywania Produktów, których reklamacja dotyczy, a także prawo pobrania próbek, wykonania fotografii Produktów – wszystko to na warunkach uprzednio uzgodnionych z podmiotem wnoszącym reklamację.

Rozdział 7

 1. Na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale Każdy Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie do 14 dni od dnia objęcia Produktów
  w posiadanie, w drodze złożenia pisemnego oświadczenia wraz z dowodem zakupu Towaru na adres: Hotele Grupa Wiatr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Uniejowie: ul. Bł. Bogumiła 32; 99 – 210 Uniejów, albo w drodze wysłania na adres poczty elektronicznej: sklep@browarwiatr.pl. Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia drogą e-mailową. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą decyduje data stempla pocztowego. Formularz odstąpienia wraz z pouczeniem stanowi Załącznik.
 3. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwracane Produkty należy odsyłać z wyraźną adnotacją „odstąpienie od umowy zakupu” na adres: 99-210 Uniejów, ul. Dąbska 49.  Koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący.
 4. Browar Wiatr w Uniejowie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie płatności dokonane przez niego na poczet danej umowy.
 5. Zwrotu płatności dokonuje się za pomocą takiej metody płatności, jaka została zastosowana przez Użytkownika. W drodze odrębnych uzgodnień Strony mogą ustalić inny sposób zwrotu płatności, o ile nie będzie się on wiązał z dodatkowymi kosztami po stronie Konsumenta.
 6. Jeżeli Browar Wiatr w Uniejowie nie zaproponował, że sam odbierze Produkty od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rozdział 8

 1. Jeżeli Użytkownik założył Konto, oznacza to, że wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach przewidzianych w niniejszym Rozdziale, a przy tym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W zakresie Danych Osobowych Użytkownika administratorem jest: Hotele Grupa Wiatr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Uniejowie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika oraz podczas procedury Rezerwacji.
 4. Dane Osobowe podane przez Użytkownika przetwarzane są celem świadczenia za pomocą niniejszej witryny internetowej usług i/lub celem wykonywania innych oczekiwanych przez Użytkownika świadczeń.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celach marketingowych.
 6. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim wtedy i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla realizacji świadczonych za pomocą witryny internetowej usług lub dla wykonania innych oczekiwanych przez Użytkownika świadczeń, przy czym Użytkownik może w drodze odrębnej zgody udzielić upoważnienia do udostępnienia swoich danych osobowych osobom trzecim także w innych jeszcze wskazanych przez Użytkownika celach.
 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i – w każdym czasie – uprawniony jest do dostępu do swoich danych, do ich poprawiania, zmiany, usunięcia lub uzupełnienia oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania, przy czym bez danych osobowych podanych przez Użytkownika wykonywanie dlań usług i/lub innych oczekiwanych przezeń świadczeń może okazać się niemożliwe lub utrudnione.

Rozdział 9

 1. Administrator podejmuje działania mające na celu ochronę prywatności Użytkowników, w tym w szczególności nie przetwarza danych Użytkowników do celów reklamowych bez ich uprzedniej zgody. Szczegółowe zasady określa Polityka prywatności.
 2. Dane Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w związku z realizacją umowy, przy czym mogą zostać udostępnione podmiotowi, który świadczy dla Użytkownika i na jego wniosek usługi kurierskie.
 3. Każdemu Użytkownikowi służy prawo dostępu do podanych przez niego lub dotyczących go danych, w tym prawo żądania ich aktualizacji lub usunięcia.

Rozdział 10

 1. Ewentualne spory związane z funkcjonowaniem witryny internetowej  i świadczonych za jej pośrednictwem usług, Strony będą rozwiązywać polubownie w drodze dwustronnej, poufnej i udokumentowanej wymiany informacji. W razie nieosiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni, licząc od dnia zawiązania sporu, każda ze Stron sporu może poddać go rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.
 2. Postanowienia Regulaminu mogą zostać zmienione, przy czym zmiany mają zastosowanie nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu ich ogłoszenia. Ogłoszenie zmian polega na udostępnieniu nowego, jednolitego tekstu Regulaminu.
 3. W ramach witryny internetowej stosowane są tzw. pliki Cookies. Korzystanie z witryny internetowej bez zmiany ustawień dotyczących wyżej wymienionych plików oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, przy czym Administrator zastrzega, że może powodować to utrudnienia w funkcjonowaniu witryny internetowej, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Administrator podejmuje proporcjonalne środki organizacyjne i techniczne, których zadaniem jest przeciwdziałanie dostępowi przez osoby nieuprawnione do przesyłanych danych osobowych, których niniejszy Regulamin dotyczy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik:

Czy masz ukończone 18 lat?
Are you the age of 18?

NIE / NO TAK / YES
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu